NAT Тест Монгол

Холбоо барих:(976)88134343

NAT тестийн хугацаа ба оноо

Шалгалтын цаг
Авах оноо
Үсэг үгийн сан,
Дүрэм, Унших
1-р төвшин:110 минут

2-р төвшин:105 минут

120 оноо

Сонсох
1-р төвшин:60 минут

2-р төвшин:50 минут

60 оноо
Нийлбэр1-р төвшин:170 минут(2цаг 50 минут)
2-р төвшин:155 минут(2 цаг 35минут)

180 оноо


3,4,5-р төвшин


Шалгалтын цагАвах оноо
Үсэг
үгийн сан
3-р төвшин:30 минут
4-р төвшин:30 минут
5-р төвшин:25 минут

60оноо
Дүрэм,
Унших чадвар
3-р төвшин:70 минут
4-р төвшин:60 минут
5-р төвшин:50 минут

60оноо
Сонсох
чадвар
3-р төвшин:40 минут
4-р төвшин:35 минут
5-р төвшин:30 минут

60оноо
Нийлбэр3-р төвшин:140 минут(2цаг 20 минут)
4-р төвшин:125 минут(2цаг5минут)
5-р төвшин:105 минут(1時間45分)

180 оноо